Shreyansh Agarwal 96.8%
Raman Agarwal 94.04%
Sarthak Gupta 93.06%
Aman Goyal 93%
Harshita Chouhan 99.50%
Vidisha Singhvi 91.02%
Harshita Chouhan 99.50%
Vidisha Singhvi 91.02%